Asasello Quartett

Zweite Fotosesion mit Elias © Regina Hügli